fbpx

Amelyben FKfashion – Farkas Kitti E.V.  (székhelye: 6000 Kecskemét, Mária Krt 11-13 fsz 25), mint adatkezelő (a továbbiakban: FKfashion) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja az www.fkfashion.hu weboldal (a továbbiakban:weboldal) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.); és
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az FKfashion-hoz, illetve az adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek:  Farkas Kitti / FKfashion Kecskemét 6000, Mária Krt 11-13.  vagy a 06706187092 telefonszámon.

 

A WWW.FKFASHION.HU WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben, a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. Ilyen például ha email-t ír nekünk, ahol látogatóinknak lehetőségük van arra, hogy szolgáltatásainkkal és tevékenységünkkel kapcsolatos kérdéseiket megosszák velünk. Ezek beküldésekor személyes adatok megadása is lehetséges, amelyeket az FKfashion kizárólag a megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldása érdekében az ahhoz szükséges mértékben kezel.

Kezelt adatok köre

Csak és kizárólag megrendelőnkké váláskor tároljuk az Ön nevét, telefonszámát, a témakört amellyel hozzánk fordul a látogató, és ennek részletes leírását.

Adattovábbítás

Az FKfashion adatot nem továbbít.

 

A WWW.FKFASHION.HU WEBOLDALON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k).

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett bármikor jogosult

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Az érintett jogosult az FKfashion által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végzi-e;
 • az FKfashion által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • az FKfashion által kezelt személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Az FKfashion ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az FKfashion, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az FKfashion vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az FKfashion közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például az FKfashion jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja az FKfashion által kezelt adatok pontosságát;
 • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait az FKfashion részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által az FKfashion részére átadott adatokra vonatkozik;
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat az FKfashion nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az FKfashion erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást; és
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az FKfashion jogellenes kezelte személyes adatait, az FKfashion azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg az FKfashion-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.  Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  weboldal: www.naih.hu.